Innehållet följer.
 
 
 

Om projekttiden

Bakgrund

I socialdepartementets rapport ”Rekrytering av personliga assistenter” (Ds 2001:72) framkom det att ”det finns ett stort behov av kunskap, tips och stöd – ett slags vägledning – åt arbetsgivarna”. Enligt rapporten behövs kunskaper inom bl a följande områden:

  • Den personliga assistansens mål och syfte.
  • Hur introduktionen för nyanställda assistenter kan ordnas, liksom fortbildning av assistenter.
  • Hur en väl fungerande arbetsledning kan säkras.
  • Hur upplevelser av ensamarbete hos assistenterna och liknande kan hanteras.
  • Hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas.

Arbetsgruppen föreslog att ett projekt skulle genomföras för att ta fram, formulera och sammanställa kunskap och vägledning i för assistentrollen relevanta frågor. Detta kunskapsunderlag ska utformas så att det blir en praktiskt användbar vägledning för samtliga kategorier arbetsgivare inom assistansområdet. Mot denna bakgrund beviljades IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, stöd ur Allmänna arvsfonden för att tillsammans med Föreningen JAG framställa och sprida vägledning och kunskapsunderlag för arbetsgivare för personliga assistenter – Vägledningsprojektet. Projektet startade i september 2002 och avslutades 2007. IfA har därefter övertagit arbetet och kommer att fortsätta uppdatera materialet.

Syfte och målsättning

Vägledningsprojektets syfte var att ta fram ett vägledningsmaterial - Vägledningspärmen - som ska kunna fungera som ett stöd och ett verktyg för assistansanordnare. Syftet var att befästa kvaliteten på den personliga assistansen genom att klargöra premisserna för assistansverksamhet och tydliggöra yrkesrollen. Projektets målsättning var att vägledningsmaterialet skulle nå alla arbetsgivare för personliga assistenter i hela landet, från de största kommunerna och kooperativen till de egna arbetsgivarna.

Efter projekttidens slut fortsätter IfA att arbeta på samma sätt.

Projektets genomförande

Projektet startade i september 2002. Under det första projektåret togs materialet till Vägledningspärmen fram. Detta material presenterades sedan på seminarier under år två och tre. Seminarierna hölls över hela landet och riktade sig till alla arbetsgivare för personliga assistenter. Samtidigt som seminiarerna hölls uppdaterades även materialet i pärmen fortlöpande. Ett nytryck av pärmen genomförs varje år.

Slutrapport från projektet

I december 2007 hölls ett slutseminarium kring projektet. En slutredovisnig har tagits fram. Den kan du läsa här: Slutredovisning från Vägledningsprojektet.

Vad har hänt efter 2007?

IfA har fortsatt arbeta med Vägledningspärmen för att allt material ska vara aktuellt och korrekt. Till vår hjälp har vi t ex arbetsgivarorganisationen KFO, Kommunal, Socialstyrelsen och Försäkringskassan som finns kvar i en referensgrupp runt pärmen. Vi hoppas att du som användare och/eller blivande användare fortsätter att höra av er med önskemål om nya ämnen att ta upp i boken eller med synpunkter på det vi har tagit med.

IfA fortsätter att uppdatera Vägledningspärmen som from 2016 heter IfAs Vägledningsbok.